Kup teraz
w promocyjnej cenie.

Zamów teraz

Polityka Prywatności sklepu internetowego Torgas.pl z dnia 01.06.2016 roku

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących korzystających ze Sklepu (sklep internetowy Torgas.pl, dostępnego pod adresem internetowym https://www.torgas.pl/), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest GEKOS Tomasz Augustyn z adresem: ul. Biecka 68/2, Gorlice (38-300), wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem, NIP: 7381831433 , Regon: 120798960.
 2. Administrator przetwarza informacje dotyczące Kupujących, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Kupujących Sklepu a także innych osób fizycznych, które korzystają ze Sklepu, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w wyżej wskazanej stronie internetowej i osób zainteresowanych kontaktem z Administratorem w jakimkolwiek celu. Ilekroć mowa o Kupującym należy przez to rozumieć również inne osoby fizyczne korzystające ze Sklepu.

3.1. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Sklepu, a zwłaszcza:
a) świadczenia dostępnych w jego ramach usług lub ich elementów;
b) marketingu usług świadczonych przez Administratora;
c) dostosowania Sklepu do potrzeb Kupujących;
d) zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu;
e) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
f) ewentualnego dochodzenia roszczeń;
g) tworzenia wewnętrznych raportów i analiz oraz statystyk oglądalności podstron Sklepu.

3.2. Dane osobowe osób korzystających ze Sklepu, a nie będących jego Kupującymi przetwarzane są przez Administratora w celu:
a) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb ww. osób oraz Kupujących;
b) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
c) ewentualnego dochodzenia roszczeń;
d) tworzenia wewnętrznych raportów i analiz oraz statystyk oglądalności podstron Sklepu.

4.Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Kupujących odpowiednim organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą
żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

4.1. Poza przypadkami wskazanymi w punkcie powyższym informacje dotyczące Kupujących nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Kupującego lub tej osoby.

4.2. Dane dotyczące Kupującego, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Sklepu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

 1. Każdy Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Gekos Tomasz Augustyn na adres ul. Biecka 68/2, Gorlice (38-300) lub adres poczty elektronicznej info@torgas.pl lub korzystając w tym celu z narzędzi kontaktowych dostępnych w ramach Sklepu. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z określonych funkcji Sklepu Kupujący traci możliwość korzystania z nich.
 2. W przypadku, gdy Administrator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez kontakt z Gekos Tomasz Augustyn na adres ul. Biecka 68/2, Gorlice (38-300) lub adres poczty elektronicznej info@torgas.pl.
 3. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Kupującego ze Sklepem w logach systemowych Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym o numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego Kupującego, z którego Kupujący łączy się ze Sklepem. Administrator informuje także, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym numeru IP) i rodzaju urządzenia końcowego Kupującego, a także czasu połączenia wskazanych osób ze Sklepem oraz inne dane dotyczące aktywności Kupującego w Sklepie. Wspomniane dane są przetwarzane przede wszystkim w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 4. Administrator wykorzystuje informacje elektroniczne (niewielkie pliki elektroniczne tzw. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Kupującego. Celem gromadzenia i uzyskiwania przez Administratora dostępu do nich tych informacji elektronicznych jest wyłącznie zwiększenie funkcjonalności usług, w szczególności:

8.1. utrzymania sesji Kupującego;

8.2. lepsze dopasowanie Sklepu do potrzeb Kupujących;

8.3. tworzenie statystyk;

8.4. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Kupujących;

8.5. tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

9.Wskazane wyżej informacje elektroniczne nie mają na celu gromadzenia danych osobowych Kupującego, nie zmieniają konfiguracji ich komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Kupującego, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Kupującego za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupującego przeglądarki internetowej.

9.1. Kupujący ma możliwość w każdym momencie określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Administratora do tej informacji za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupującego przeglądarki internetowej.

9.2. Kupujący ma możliwość w każdym momencie uniemożliwienia przechowywania przez Administratora tych informacji elektronicznych na komputerze Kupującego.

 1. Jeżeli Kupujący zamieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 2. Administrator zleca czynności związane z hostingiem poniższemu przedsiębiorstwu:
  H88 Spółka Akcyjna” z siedzibą w Poznaniu (61-131) przy ulicy Abpa Antoniego Baraniaka 88, tel.: 58 732 71 94, fax: 58 732 71 96, e-mail: biuro@hekko.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 200.000,00 zł w pełni wpłacony, podmiot świadczący Usługi na rzecz Klienta.
  Wspomniane przedsiębiorstwo nie będzie dokonywało przetwarzania danych osobowych Kupujących Sklepu.
 3. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Kupującym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Administratorowi na adres poczty elektronicznej info@torgas.pl.
 4. Administrator również oświadcza, iż stosowane przy ochronie Sklepu techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
X
Produkt chwilowo niedostępny

Zostaw nam swój adres e-mail.
Napiszemy do Ciebie gdy produkt będzie dostępny.